mm_logo_web

Проект
„Математика и мотивация“

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, договор за отпускане на финансова подкрепа, № 017-1-BG01-KA201-036220.

medis_logo

Проект
„Средиземноморски приобщаващи училища“

„MEDIS: Mediterranean Inclusive Schools“, договор № 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN по Програма „Еразъм+“, подпрограма „Подкрепа на реформиране на политиките“, подпрограма „Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж“

epale-final-1-638

Проект
„EPALE“

Проект  „Националните координатори в изпълнение на европейската програма за учене на възрастни“ , № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKAZ-AL-AGANDA

Проект

Проект

Проект

Проект

Проект

Проект
„Превенция на пристрастяващите вещества при децата и младежите“

Проект
„Образователни политики в 21 век“

Проект
„Прилагане на практики за работа с деца със специални образователни потребности, обучавани в професионални училища“

Проект
„Европейски практики за организиране на прием и обучение на деца на работници-мигранти“

Проект
„ЕвроВизия. Музеите представят Европа” /ЕМЕЕ/

Проект
„Повишаване компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО – София-град“

Проект
„Професия „Бъдеще“

Проект
„С внимание към всеки учител, с грижа за всеки ученик“

Проект

Проект
„Превенция на преждевременно отпадане от училище“

Проект
„Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище”

Проект
“Оценяване и инспектиране на училища  в мрежа” 

Проект
„Европейските столици през погледа на детското творчество“

Проект
„Физически активни деца – здрави граждани“

Проект
„Подобряване здравето на учениците
чрез здравословно хранене“

Проект
„Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот”