Закони

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(обн. – ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., посл. изм. – ДВ. бр.83 от 22.10.2019г.)

 Закон за предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015г., посл. доп. – ДВ. бр.17 от 25 февруари 2020г.)

Закон за достъп до обществена информация

(обн., – ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., посл.  изм. – ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.)

Закон за закрила на детето

(обн. – ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 58 от 23 юли 2019 г.)

 Закон за професионалното образование и обучение

(обн. – ДВ. бр. 68 от 30 юли 1999г., посл. доп. – ДВ. бр. 108 от 29 декември 2018г.)

Закон за администрацията 

(обн. – ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., посл. доп., бр. 80 от 28.09.2018 г. )