Заповеди

Заповеди на министъра на образованието и науката за началото на учебната 2019/2020 година

(публикувани на 30.08.2019 г.)

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

Заповеди на началника на РУО – София – град

Заповед № РД 01-71/05.02.2020 г. на началника на РУО – София-град за актуализиране и утвърждаване на образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск, образец на  заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск, указание за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск, образец на заявление за командировка, указание за попълване на заявление за командировка.