Регистър на закрити/ преобразувани образователни институции

ЗАКРИТО/ ПРЕОБРАЗУВАНО УЧИЛИЩЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАКРИВАНЕ/ПРЕОБРАЗУВАНЕ ДАТА НА ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
1 ЧНУ «Рай» РД 14 -21 от 08.03.2012 на МОМН 03.4.2012 г. 1.Училищна документация – 39 СОУ «П.Динеков», София, ЖК Младост-2, зад блок 205
2. Финансови и трудово-правни документи – ЕООД «МиМ-19», София, кв.»Малинова долина», ул.201, № 3
2 ЧЕГ «Лесинг» РД 14-23 от 08.03.2012 г. на МОМН 04.04.2012 г. 1.Училищна документация -113 СОУ «Сава Филаретов», София бул. «Т. Александров»№177
2. Финансови и трудово-правни документи –ЕТ «Хлимия» – Христино Йонова-ул. «Тинтява» №14, ет. 10, ап. 44
3 ЧПГ «Знание» РД 14-20 от 08.03.2012 г. на МОМН 04.04.2012 г. 1.Училищна документация – СГХСТ- София , ул. «Суходолска» №12
2. Финансови и трудово-правни документи –Сдружение «Дружество Знание» гр. София, ул. Владайска № 36
4 ЧПГ «Св. Св. Кирил и Методии» РД 14-22 от 08.03.2012 г. на МОМН 04.04.2012 г. 1.Училищна документация – НФСГ-София,ул. «Розова долина» № 1
2. Финансови и трудово-правни документи –фирма «БИМА-Т2001» ООД, София, ул. «Люботрън»№ 98, лице за контакт-Мария Неджина, тел. 0879/445 453
5 80 ОБУ „Васил Левски” – Банкя 94-00-729 / 23.06.2006г. на РИО на МОМН 24.07.2006г. Архив на 99 ОБУ „Проф.Василка Томова”
6 4-ТО Средно смесено училище „Никола Йонков Вапцаров”
Последно завършили- 1964 г., ХІ клас
няма няма 23 СОУ «Фрдерик Жолио-Кюри»
7 ЧМГ „Евклид „ се променя в ЧПГИТЕ „Евклид „ Заповед за промяна РД 14-30 / 05.05.2011г 15.09.2011г. В ЧПГИТЕ “ Евклид “ , ул.”Балканджи Йово „ №22
8 МУЦТПО
ж.к.”Младост1
№РД14-146/06.07.2000 НА МОН;
№94-00-635/21.07.2000 на Началника на РИО
26.09.2000 г. Държавен архив и 118 СОУ-.”Младост1”
9 ВПТУ по машиностроене Година на закриване 1975 г. Няма протокол 5.Вечерно СОУ»Пеньо Пенев» съхранява :
1. лични картони от 1963 до 1974 г.
2. Книга за издадени свидетелства за основно образование
10 ВПТУ по машиностроене Година на закриване 1978 г. Няма протокол 5.Вечерно СОУ «Пеньо Пенев съхранява само Главни класни книги за
Периода 1968-1975 г. Няма Книга за издадени свидетелства за основно образование
11 ВПТУ по металообработване Година на закриване 19170 г. Няма протокол 5.Вечерно СОУ»Пеньо Пенев» съхранява само Главни класни книги за периода 1965- 1966 г.
Няма Книга за издадените свидетелства за основно образование
12 ВТЕА «Делчо Наплатанов»-вечерна форма на обучение Заповед № РД 14-37 / 30.05.1994 г. МНО , министър М. Тодоров, Констативен протокол от 3.08.1994 год. 5.Вечерно СОУ «Пеньо пенев» съхранява само лични картони на ДВ бр. 46 / 7.06.1994 г. ученици от 1981-1994 година, Регистрационните книги за издадените документи за завършено средно образование се съхраняват в ПГ по електротехника и автоматика – София
13 СПТУ по ПЕМ РД-14-19/21.04.1998г. м. Юли 1998г.
14 СПТУ по ИС РД-14-19/21.04.1998г. м. Юли 1998г. СПТУ по строителство
15 СПТУ по строителство РД-14-76/29.05.2000г. м.Септември 2000г.
16 СПТУ по Енергетика РД-14-76/29.05.2000г. м.Септември 2000г. СПТУ по строителство и енергетика
17 СПТУ по строителство и енергетика РД-09332/07.04.2003г.
18 ПГСЕ РД-09332/07.04.2003г. ПГСЕ Ул.»Арх. Петко Момчилов» № 4
19 ПГСЕ РД-14-125/10.07.2010г. 18.11.2010г.
20 ПГБЕТ РД-14-125/10.07.2010г. 18.11.2010г. ПГБЕТС Бул.»Н. Мушанов»147
21 СПТУ по металообработване „Карол Сверчевски” ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров” Адрес: София 1000, ул.”Стара планина” № 13, Канцелария: – 02/ 983 9621; гл. сч.: – 02/ 983 9721;
22 СПТУ “Средец” ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
23 СПТУпо машиностроене “Антон Буюкли” ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
24 Първо СПТУ по машиностроене /“Цвятко Радойнов”/ ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
25 СПТУ “Редки метали” – Бухово ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
26 ПГ по металургия “Акад. Бардин” – Ботунец ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
27 Вечерен техникум по механотехника “Атанас Романов” ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
28 Вечерен техникум по машиностроене район “Васил Коларов” /втори район/ ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
29 Вечерен техникум по механоелектротехника “Антон Иванов” ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
30 Софийска техническа гимназия /Професионална гимназия по машиностроене/ Заповед № РД-14-126 / 10.08.2010г. 18.11.2011г. ПГМЕ “Н.Й.Вапцаров”
31 Народно основно училище»Отец Паисий» -с.Житен,р-н «Нови Искър» 175. ОУ»В.Левски» – с. Мрамор,р-н «Връбница»
32 МУЦТПО район„Подуяне” № РД 14-143 от 06.07.2000 на Министъра на образованието и науката 12.03.2001 г. 42 ОУ «Хаджи Димитър»
33 ІІ девическа гимназия Няма Няма Архив на СМГ
34 11.гимназия Няма Няма Архив СМГ
35 СПТУ по стенография и машинопис «Д. Каляшки»
Техникум по оргтехника и ВСПТУ «Максим Горки»
М. Юни 1985 г.
Заповед за прехвърляне на архива в ИТ «Фридрих Енгелс» /НФСГ/ Заповед № 15 – 220 от 25.02.1986 г. От Председателя на СС за народна просвета – Христо Давидков
Няма
Опожарена на 22.06.1986 г.. Със заповед № 541 от 23.06.1986 г. На Заместник Председателя на РСНП при Благоевски районен народен съвет – Пенка Христова е направен опис на обгорелите архивни материали.
Архива на НФСГ
36 Вечерна професионална гимназия по икономика № РД – 14 – 131 от 12.08.2003 г. От 29.08.2003 г. Архива на НФСГ
37 ЧПГ «Св. Св. Кирил и Методий» № РД – 14 – 22 от 08.03.2012 г. № 602 – 354 от 04.04.2012 г. Архива на НФСГ
38 59 СОУ «Васил Левски» (преобразувано в ОУ) № РД-14-149/12.06.2007 23.01.2008 г. 29 СОУ «Кузман Шапкарев»,гр. София
39 СПТУ към 75 ОУ”Тодор Каблешков” София Писмо изх.№ 0522-043 /26.04.2010 г. на МОМН и Заповед №РД 01-7 /31.01.2011 год. на РИО София-град № 469 / 25.02.2011 г. Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство
40 147.СОУсъс спортен профил РД14-39/28.08.1991г на министъра на народната просвета 153 профилирана гимназия «Неофит Рилски»
41 ЦСУ «Олимпийски надежди» № РД-14-89 от 22.09.1995г. на Министъра на МОНТ 30.01.1996г. Архив – І етаж, кабинет № 109 в СУ «Ген. Владимир Стойчев»
42 ЧОУ»Белекс» №94001305 от16.11.2004г. 16.11.2004г. 58ОУ»С.РУМЯНЦЕВ»
43 Вечерен техникум по електротехника и автоматика-София Заповед№ РД14-36 от 30.05.1994 г.

Заповед № РД -14-37 от 30 май 1994 г.

Протокол от м. юни 1994 г. За гимназиални паралелки

Протокол от 12.07.2012 г.  За техникумските паралелки

В архива на 5-та вечерна гимназия гр.София

В архива на професионалната гимназия по електротехника и автоматика , гр.София

44 Вечерен техникум по строителство «Кольо Фичето» – София – преобразуван със Строителен техникум «Христо Ботев» в Строителен техникум «Христо Ботев» № РД 14-04/ 04.04.1995 г. на МОНТ 18.11.1995 г. В архива на СГСАГ «Христо Ботев»
45 110.ОУ»Проф.Г. Кацаров» №РД-14-152/ 20.10.2009 г. на Мини-стъра на обра-зованието , младежта и науката 27.01.2010 г. 3 СОУ «Марин Дринов»
46 Частно средно общообразователно училище «Сент Екзюпери» Липсва заповед Липсва протокол 125-то СОУ «Проф. Боян Пенев»
47 4.СОУ-преобразувано в ОУ РД-01-45/15.03.2012 Изх. №0739/29.06.2012 г. 68 СОУ
48 Българско средно училище-гр. Хавана, Куба Писмо № 07-00-42/ 11.06.1991г. 17.06.1991г. 1 СОУ «Пенчо П. Славейков» – София
49 БОУ»Св. Св. Кирил и Методий» – гр. Триполи, Либия РД 14-16/ 12.06.1998г. 20.08.1998г. 1 СОУ «Пенчо П. Славейков» – София
50 Българо-унгарско средно езиково училище « Христо Ботев» – гр. Будапеща, Унгария РД 09-1306/ 16.09.2011г. 25.09.2011г. 1 СОУ «Пенчо П. Славейков» – София
51 ЧПГ «Интербизнес» РД 14-59 от 14.05.2012 г. на МОМН 11.06.2012 г. 1.Училищна документация-Архива на НТБГ-бул. Витоша № 91
2. Финансови и трудово-правни документи-«Меридиан 22» ООД,София, ж.к. Младост 2 до бл.227
52 ІІ Помощно училище
(преобразувано в І ПУ)
РД 14-372 от 28.07.2008 г. 1.Училищна документация и . финансови и трудово-правни-І ПУ
53 V Помощно училище (преобразувано в І ПУ) РД 14-372 от 28.07.2008 г. 1.Училищна документация и . финансови и трудово-правни-І ПУ
54 ЧЕГ «Проф. Иван Апостолов» (преобразувано в ЧСОУ «Проф. Иван Апостолов) РД 14-73 от 15.06.2012 г. на МОМН 1.Училищна документация и . финансови и трудово-правни- ЧСОУ «Проф.Иван Апостолов»
55 49 ЕСПУ (преобразувано в 49.ОУ) 23.11.2004 г. 95 СОУ съхранява личните дела на учениците от гимназията
56 47.СОУ-спортен профил преобразувано в 47СОУ”Христо Г.Данов РД-14-85/25.07.1996г. 47 СОУ»Христо Г.Данов»
57 158. ОУ „Цанко Церковски” – кв.Сеславци – преобразувано в 117.СОУ РД 14-162 / 12.06.2012год. на МОН 10.09.2007год. 117 СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Бухово 994 21 11
58 4.ОУ РД01-45/15.03.2011 29.6.2011 г. 68 СОУ
59 13.СОУ „Св.св.Кирил и Методий” (закрито) Заповед № РД14-151/28.10.2010 г. на Министъра на образованието и науката 28.04.2011 г. 30.СОУ «Братя Миладинови»
60 201.СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” Заповед № РД-14-463/19.08.2008 г. На Министъра на образованието и науката 09.02.2009г. 71 СОУ «П.Яворов»
61 110.ОУ”Проф.Гаврил Кацаров”- (закрито) №РД-14-152/20.10.2009 г. 27.01.2010 г. 3.СОУ «Марин Дринов»
62 142 СОУ „Веселин Ханчев” – гр. София, район „Красно село” № РД-14-64 от 22 юни 1998 г. 22.06.1998 г. Архив на ПГИЧЕ „Свети Методий”
63 161 ОУ Св. Св. Кирил и Методий” с. Долни Богров Заповед РД 14- 13 / 11. 02. 2003 г. на МОН 10. 04. 2003 година 1. Ведомости и трудови дела- архива на район Кремиковци.
2. Училищна документация- 115 ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Горни Богров.
64 СПТУ паралелки към 103 ОУ Няма
доклад до Началника на РИО с изх.№250 / 20.04.2012г.
Няма протокол за закриване Наличната документация се съхранява в 103ОУ»Васил Левски»
65 148 СОУ „Проф.д-р Л.Милетич” преобразувано в 148 ОУ РД № 14-129/12.06.2007 на министъра на МОМН № 1112/28.07.2012 93 СОУ «Ал.Т. Балан» р-н Слатина
66 30 ОУ „Яко Доросиев” Няма заповед. Предполагаема година на закриване 1976г. Няма протокол 21 СОУ «Христо Ботев» ведомости за периода: 01.09.1969г.31.08.1976 г.
67 190 НУ «Мирчо Драганов» Няма заповед. Предполагаема година на закриване 1975г. Няма протокол 21 СОУ «Христо Ботев»-ведомости за периода: 01.09.1969г.31.08.1975г
68 Вечерен техникум по електротехника и автоматика и Техникум по електротехника и автоматика в Техникум по електротехника и автоматика Заповед № РД 14-37 от 30.05.1994 г. на МОН 12.07.1994 година В архива на ТЕА
69 От ТЕА в ПГЕА Заповед № РД09-332 от 07.04.2003 г. на МОН няма В архива на ПГЕА
70 ВТПУ по битова техника Закрито 1975 г. Няма протокол 5. Вечерно СОУ»Пеньо Пенев» съхранява документи на ученици за периода 1963-1974 год., Книга за вписване на свидетелствата за основно образование за периода 1971-1974 г.
71 ВПТУ по машиностроене Закрито 1982 г. Няма протокол 5. Вечерно СОУ «Пеньо Пенев» съхранява Главни класни книги за периода 1961-1981 г. Книги за СФО 1974-1981 г. Няма Книга за вписване на издадените свидетелства за основно образование
72 ВТЕА»Делчо Наплатанов» -вечерна форма на обучение Заповед № РД 14-37/ 30.05.1994 г. МНО , министър  М.Тодоров ДВ бр. 48/7.06.1994 г. Констативен протокол от 03.08.1994 г. 5. Вечерно СОУ «Пеньо пенев» съхранява само личните картони на ученици от 1981-1994 г. Регистрационните книги за издадените документи се съхраняват в ПГ по електротехника и автоматика – София
73 ВПТУ по металообработване Закрито през 1970 г. Няма протокол 5. Вечерно СОУ»Пеньо Пенев» съхранява само Главни класни книги за периода 1965-1968 г. Няма Книга за издадените свидетелства за основно образование
74 СПТУ по ПЕМ № РД-14-19/21.04.1998г. м. Юли 1998г. ПГБЕТС
75 СПТУ по строителство № РД-14-19/21.04.1998г. м. Юли 1998г. ПГБЕТС
76 СПТУ по строителство № РД-14-19/21.04.1998г. м. Юли 1998г. ПГБЕТС
77 СПТУ по строителство № РД-14-76/29.05.2000г. м. Септември 2000г. ПГБЕТС
78 СПТУ по Енергетика № РД-14-76/29.05.2000г. м. Септември 2000г. ПГБЕТС
79 СПТУ по строителство и енергетика № РД-14-76/29.05.2000г. м. Септември 2000г. ПГБЕТС
80 ПГСЕ № РД- 09-332/07.04.2003г. ПГБЕТС
81 ПГСЕ № РД-14-25/10.08.2010г. м. Август 2010г. ПГБЕТС
82 ПГБЕТ № РД-14-25/10.08.2010г. м. Август 2010г. ПГБЕТС
83 ПГБЕТС № РД-14-25/10.08.2010г. м. Август 2010г. ПГБЕТС
84 СПИ”В.Левски” общ.Правец с.Калугерово 2002 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
85 ОУ»В.Левски» с.Калугерово 1993 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
86 Основно училище с.Своде 1997 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
87 СПТВУЧ”М.Горки» с.Казичене 1982 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
88 СПИ»Проф.Петър Мутафчиев»с.Кремиковци 2007 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
89 УИ»Надежда Крупская» 1993 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
90 ДДЮ гр.София 1969 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
91 СПИ «Проф.Петър Мутафчиев» гр.София 2007 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
92 УИ «А.С.Макаренко» гр.София 1976 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
93 НОУ»А.С.Макаренко» 1968 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
94 Специално училище «А.С.Макаренко» 1974 год. 134 СОУ «Д.Дебелянов»
95 Вечерен техникум по електротехника и автоматика и Техникум по електротехника и автоматика в Техникум по електротехника и автоматика Заповед № РД 14-37 от 30.05.1994 г. на МОН 12.07.1994 година В архива на ТЕА
96 От ТЕА в ПГЕА Заповед № РД09-332 от 07.04.2003 г. на МОН няма В архива на ПГЕА
97 37 „Крум Велков” няма няма 33 ЕГ «Света София»
98 33 ЕСПУ “Вела Пеева” няма няма 33 ЕГ «Света София»
99 ЦСУ «Олимпийски надежди» № РД-14-89 от 22.09.1995г. на Министъра на МОНТ 30.01.1996г. Архив – І етаж, кабинет № 109 в СУ «Ген. Владимир Стойчев»
100 35 ОУ „А. С. Пушкин” липсва липсва Архив 133 СОУ «А. С. Пушкин»
101 І-ва вечерна гимназия “Максим Горки” 1.Ведомост за заплати:
От 1955 до 1956
От 1956 дио 1958
От 1962 до 1963
От 1967 до 1971
/Липсва 1968 г./
2. Зрелостни ведомости:
от1949 г до 1966 г.,
от учебна 1964/1965,
и от учебна 1972/1973 г. и зрелостни протоколи – до 1978 г.
4.Главна класна книга -/за завършване на основно образование/
периоди:
5.Книга за регистриране на документи с фабрична документация – за завършено основно и завършено средно образование от 1956 г. до 1978 г.
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия „Отец Паисий»
102 Вечерно средно училище по стенография и машинопис 1.Книги с резултати от годишни изпити на ученици в самостоятелна и задочна форма на обучение в 9 , 10 и 11 клас – от 1971/1972 г. до 1975/1976 г.
2.Ведомост за заплати от 1972г. до 1976г..
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия „Отец Паисий»
103 VІ – та Вечерна гимназия- част от задължителната документация. 1.Лични картони:
1947/1949г..-8 кл. буква А,Б,В,Г от 8 кл.на буква Е-Ж , Е-К,В 1958/1959г.-8 кл. буква К 1960/1961г.
І и ІІ част. 9 кл.на буква С от 1955/1956г.9 кл. буква Д 1960/1961г. І и ІІ част.
9 кл. буква Й 1960/1961г.9 кл. буква Р от 1962/1963г.
Дневници:
От 1954 до 1958 г.
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия „Отец Паисий»
104 64 ОУ Ведомост за заплати- 2 тетрадки
05.1955-02.1956г.
10.1956 – 01.1958 г.
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия «Отец Паисий»
105 ІІІ – та Сменна гимназия Период: от 1951 до 1980/81 г.:
1.Книги за регистриране на документи с фабрична номерация
2.Главна класна книга 3.Зрелостни протоколи 4.Лични картони , дневници.
5.Ведомост за заплати:
01.1971 до 10. 1971 г.
08.1975 до 12.1976 г.
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия «Отец Паисий»
106 ІV Вечерна гимназия Период: от 1954 до 1980/81 г.:
1.Регистрационни книги за документи с фабрична номерация
2.Главна класна книга 3.Зрелостни протоколи 4.Лични картони , дневници.
5.Ведомост за заплати
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия «Отец Паисий»
107 ІV Работническа гимназия /през 1991 г. ІV Работническа гимназия е преименувана в  ІV Сменно-вечерна гимназия « Отец Паисий»/ От 1981/82 учебна година до 1990/91 уч. година:
1.Регистрационни книги за документи с фабрична номерация
2. Главна класна книга 3.Зрелостни протоколи , 4.Лични картони , дневници.
5.Ведомост за заплати
Архива на ІV Сменно – вечерна гимназия «Отец Паисий»
108 39 ЕСПУ „Ал. Димитров” Не разполагаме с такава. Не разполагаме с протокол. При нас е само част от архива на закритото училище. 8 СОУ «Васил Левски»
109 34 СОУ – лични картони на ученици 19 СОУ «Елин Пелин»
110 140 ОУ – главни гниги; платежни ведомости 19 СОУ «Елин Пелин»
111 МУЦ – /руски паметник/ Платежни ведомости 19 СОУ «Елин Пелин»
112 Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ПГВАД Заповед № РД 09-448/20.04.2010 г. изменена и допълнена със Заповед № РД 09-1501/19.10.2011 г. на министъра на МОМН Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии «Проф. д-р Георги Павлов»-С-я
113 13.ОУ «Св. св. Кирил и Методий» Заповед № РД 09-448/20.04.2010 г. изменена и допълнена със Заповед № РД 09-1501/19.10.2011 г. на министъра на МОМН 30.СОУ «Братя Миладинови» – София
114 145.СОУ «Симеон Радев» се преобразуво в 145.ОУ»Симеон Радев» Заповед РД 14-86/18.06.2012 г. ЗУД от ІХ до ХІІ клас е предадена на 81.СОУ «В. Юго»
115 16.Средно мъжко училище Заповед РД 01-52/15.03.2013 г. 101.СОУ «Бачо Киро»
116 ЧПГЧЕ «Ал. Дюма» Заповед РД 14-46/04.05.2013 г. 06.08.2013 г. 1.Училищна документация – 105.СОУ;
2. Финансови и трудово-правни документи-д-р Донка Ходжева, гр. София, ул .Чаталджа№ 20, офис 2- собственик на ЧПГЧЕ «Ал. Дюма»
117 153.ПГ «Неофит Рилски» се преобразува в 153.СУ «Неофит Рилски» Заповед № РД 09-448/20.04.2010 г. изменена и допълнена със Заповед № РД 09-1501/19.10.2011 г. на министъра на МОМН Документацията на преобразуваната 153 гимназия се съхранява в 153 СУ
118 ЧСОУ „АВИЦЕНА“ Заповед № РД 14-100/17.10.2013 г. на министъра на МОН 13.11.2013 г. съгласно заповед № РД 01-184/11.11.2013 г.на началника на РИО, София-град 1.Училищна документация
119 ДГ№163 „Ангел каралийчев“ преобразувана №198/06.04.2017г.  в сила от 01.06.2017г.
120 ДГ№21 „Ежко Бежко“ преобразувана №198/06.04.2017г.  в сила от 01.06.2017г.
121 ДГ№104 „Моят Свят“ преобразувана №198/06.04.2017г.  в сила от 01.06.2017г.
122 ДГ№150 „Калина“ преобразувана №198/06.04.2017г.  в сила от 01.06.2017г.
123 ДГ№149 „Зорница“ преобразувана №198/06.04.2017г.  в сила от 01.06.2017г.
124 ДГ№131 „Зора“ преобразувана №198/06.04.2017г.  в сила от 01.06.2017г.
125 ЧДГ“Вълшебното борче“ преобразувана РД 14-57/13.04.2017г.
126 ЧДГ „Орфей“ целодневна детска градина преобразувана
127 ЧДГ „Мечти“ целодневна детска градина  преобразувана
128 ЧДГ „По по най“ целодневна детска градина новооткрита
129 ЧДГ „Йор кидс“ целодневна детска градина новооткрита
130 ЧДГ „Малки орли“ целодневна детска градина  преобразувана
131 ПГМКГДА Частна пофилирана гимназия  Временно не осъществява дейност
132 ЧПГ „Евростандарт“ закрито   Временно не осъществява дейност
133 ЧУТИ „Уланова“ преобразувано РД 14-289/27.07.2017 г.
134 ЧПГИТЧЕ „Евклид“ Временно не  осъществява дейност РД 14-372/16.08.2017г.
135 ПГБЕТС закрито  РД01-228/12.06.2017г.
136 Първо помощно училище „Проф. дпн. Г. Ангушев“ преобразувано РД14-283/20.07.2017г.
137 Трето помощно училище „Едуард Сеген“ преобразувано РД14-284/20.07.2017г.
138 4 Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ преобразувано РД 14-250/20.07.2017г.
139 6 Помощно училище „Лозенец“ преобразувано РД 14-249/20.07.2017г.
140 ЧСЕУ „Евростар“ преобразувано РД 14-234/17.07.2017г.
141 155 Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Закрито със заповед № РД 14-1/17.01.2019г. Протокол № 64 от 08.11.2018г на Столичния общински съвет 1. Задължителната документация на 155 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Кривина, район „Панчарево“, област София-град, да се съхранява в 71 Средно училище „Пейо Яворов“ – с.Казичене, район „Панчарево“, област София-град. 2.Имуществото на 155 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Кривина, район „Панчарево“, област София-град, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Столична община.