Научното изложение „Мислим глобално“ 2020 г.

Във връзка с писмо на МОН с №9105-92/ 04.03.2020г., вх.№РУО1-5805/ 04.03.2020г., Ви уведомявам, че в резултат на постъпила покана от Н.Пр. шейх Абдулла бин Зайед Ал Нахаян, министър на външните работи и международното сътрудничество на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и председател на фондация „Емирства“, се организира Световно изложение за научно мислене “Мислим глобално“ 2020 г.  за периода 18-23 април 2020 г., в Световния търговски център в Дубай – ОАЕ. 

XXII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5989/05.03.2020 г., Ви уведомявам,  че Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXII  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на Министерството на образованието и науката.

ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България, по нареждане на министъра на образованието и науката за въвеждането на строги противоепидемични мерки СЕ ОТМЕНЯТ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери, квалификации на учители, посещения на обекти и др. Стриктно да се спазват заповедите и указанията на министъра на здравеопазването и Столична регионална здравна…

Отбелязване на статуса на учениците в Регистър за движение на учениците

Обръщам Ви внимание, че в изпълнение на чл.206, ал.2 от ЗПУО и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС №286/ 04.11/2016 г. началникът на РУО насочва за обучение ученици, на които е наложена санкция по чл.199, ал.1, т.4 от ЗПУО. В тази връзка Вие имате задължение да уведомите с доклад РУО – София-град за наложените от Вас санкции по цитирания член. След получаването на заповедта е необходимо коректно да отбележите в Регистъра за движение на учениците причината за преместване.