Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

Напомням, че преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365/ 21.12.2016 г., следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър – https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър – http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

Извършване на превози на деца и ученици

Във връзка с писмо вх. № РУО1-22902/26.07.2019 г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ напомням, че превозът на деца и ученици, организиран от образователните институции по реда на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование или Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, следва да бъде извършван от лицензирани превозвачи при спазване на изискванията на действащото законодателство.