Квалификация на педагогическите специалисти

Във връзка с указания на МОН и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти…

Квалификация на педагогическите специалисти

 Във връзка с указания на МОН и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение Ви уведомявам, че относно изпълнението на квалификационни дейности по национални, регионални и институционални програми и планове се допуска възможност за провеждане на обучения в дистанционна форма, както следва:..

Документи за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град

Умедомявам Ви, че във връзка с административна услуга, осъществявана от РУО–София-град „Издаване от началника на РУО–София-град на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“…

Провеждане на обучения по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на учители, преподаващи в първи гимназиален етап по учебен предмет „История и цивилизации“

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-177/24.02.2020 г., вх. № РУО 1- 4937/24.02.2020 г. и в изпълнение на дейностите, заложени по Национална програма “Квалификация“ за 2020 г., Ви уведомявам, че през месец март 2020 г…

Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-161/19.02.2020 г., вх. № РУО 1- 4579/19.02.2020 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2020 г…

Изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“