Открита педагогическа практика на тема „Майсторски клас с изобразителни техники“

Уведомявам Ви, че в изпълнение иа Годишния план за учебната 2019/ 2020 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 37 „Вълшебство“,организира открити педагогически практики с учители и директори от ДГ…

Тринадесета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Монтана организират ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 28-30 април 2020 г. в гр. Монтана. ….

Oтчитане на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-32851/25.11.2019 г. Ви уведомявам, че е активен модулът за отчитане на дейност 2 по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.