Явяване на НВО на ученици от училища на чужди държави

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Доклад за потребностите от работна сила

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София-град, предоставен от Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие.

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2020/ 2021 година

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните …