УКАЗАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА В ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-6753/16.03.2020 г., Ви уведомявам, че в условията на обявеното извънредно положение във връзка с коронавируса се налага да преосмислим и предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците…

Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28411/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 24, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация …

Участие в обучение за „визуална информираност“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32148/15.101.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.12.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе обучение за  „визуална информираност“ в зала на Project Lab, бул. „Мария Луиза“ 58, гр. София. Събитието е организирано от Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, с които Специално училище за ученици с нарушено зрение работи в сътрудничество, в изпълнение на дейности по проект по покана „Равни шансове“, ОПРЧР 2014-2020.

Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31236/05.11.2019 г., Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето е актуализирала Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция. Практическите насоки са допълнени с протокол за докладване, формуляр за подаване на сигнал, схема за действие и помагало за превенция.

Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31352/06.11.2019 год. Ви уведомявам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира обучение на 2 и 3 декември  2019 г. на тема „Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Във връзка с писмо на МОН с №9105-379/28.10.2019г., вх.№РУО1-30626/29.10.2019г., Ви уведомявам, че със Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г. Националният календар за изяви на интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г, е публикуван на електронната страница на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“.