Обявление за набиране на оферти

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за абонаментно ежедневно почистване на офис помещенията, ползвани от РУО – София-град в сграда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. и ет.5.

Набиране на оферти

Изх. № РУО1-26256/11.09.2019 г. ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679, GDPR УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за проверка, актуализация и привеждане на дейностите на РУО – София-град в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни в срок до 20.09.2019 г. на адрес:…

Покана за отваряне на оферти обществена поръчка с № 9091712

Изх.№РУО1-26120/11.09.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с обява за обществена поръчка на стойност  по чл.20, ал.3 от ЗОП с уникален №9091712 в Регистъра на обществените поръчки и изх. № РУО1-24644/22.08.2019 г. с предмет „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се състои на  13.09.2019 г. /петък/…

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091712 Връзка към информация за преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091712 Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“ Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:00 Документи: Обява за обществена поръчка.  Документация…