Оферти за абонаментна доставка на хигиенни и почистващи препарати и консумативи, както и на санитарни консумативи

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: rio_sofia_grad@mon.bg

Обучители по Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Във връзка с изпълнението на Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., на сайта на Министерство на образованието и науката е публикувана покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проекта. Поканата е достъпна на линк: https://www.mon.bg/bg/100663